Synapsys

 

SYNAPSYS Illustration

 
synapse3.jpg
 
synapse4.jpg